miércoles, 14 de diciembre de 2011

FASOLET

El Sistema d'Iniciació de Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida; FASOLET
és un sistema integral d'ensenyança musical que té per principi despertar el màxim
potencial dels xiquets i desenvolupar la comprensió global i la sensibilitat cap a la música.
Aquest sistema entén que l'ensenyança musical ha de ser una experiència compartida i
exercitada en grup. L'ideal és que els xiquets compartisquen el plaer de la música amb els
seus pares, per a fomentar en ells actituds i comportaments positius cap a la música. I posa
l'èmfasi en el desenvolupament de la creativitat musical, ensenyant la música com un
llenguatge innat que ajude a l'alumne a expressar-se d'una forma natural.
La metodologia Fasolet i Fasolet Júnior perseguix uns mateixos objectius, la
diferència fonamental és que FASOLET està dirigit a xiquets de 4 anys i comprèn 4 cursos i
FASOLET JÚNIOR està pensat per a xiquets de 6 anys i la seua duració és de 2 cursos.
El material didàctic per a les dos metodologies està dissenyat i adequat a cada edat en
concret i consta de: un llibre de l'alumne, un CD àudio amb les cançons del curs, una
motxilla i un full adhesiu.
Aquest Sistema, desenvolupa el talent dels alumnes a través dels següents principis:
• Educació oportuna.
Els cursos d'aquest Sistema educatiu, són
programes d'ensenyança estructurats per a
adequar-se a les diferents etapes de
desenvolupament físic, intel·lectual, psicològic i
social dels xiquets. Una bona forma d'educar als
xiquets perquè els agrade la música consisteix
en una metodologia d'aprenentatge a través dels sentits i la vivència conjunta amb
els pares d'unes experiències musicals agradables.
• Desenvolupament de la capacitat auditiva.
Els alumnes són guiats a través del seu patró natural d'aprenentatge, aprendre
música d'una manera semblant al procés d'escoltar i aprendre a parlar.
La capacitat auditiva, l'oïda, és la clau per a poder gaudir de la música, i el que es
pretén en aquest curs, és que els xiquets adquirisquen la capacitat d'escoltar amb
atenció, de distingir la duració de cada so, i de sentir la bellesa de la música
compartint el plaer musical.
• Classes en grup.
Les activitats musicals en grup serveixen per a fomentar una actitud positiva cap a
l'aprenentatge musical, d'esta manera la classe resulta més divertida. Permet als
xiquets, fer interpretacions en conjunt, per torns, en grups i practicar rítmicament
mentre altres toquen i canten. És important motivar-los perquè coordinen la
respiració i comencen tots al mateix temps, que estiguen atents per a aconseguir una
expressivitat i pulsació comuna i que es troben bé a l'interpretar amb els seus
companys.
• El teclat com a recurs didàctic.
Els instruments de teclat ofereixen grans avantatges gràcies al seu ampli espectre
tonal i a més permet experimentar als xiquets amb els tres grans elements musicals:
la melodia, el ritme i l'harmonia. En el Curs Fasolet, el procés didàctic fonamental
consisteix en “ser capaç de cantar el que s'ha sentit, i de tocar el que s'ha cantat”.
• El paper dels pares en les classes.
És important que els pares disfruten amb els seus
fills del plaer de la música. I al mateix temps, és
necessari aconseguir en la classe un clima de
comunicació adequat perquè els xiquets treballen
tranquils i comprenguen clarament cada element
ensenyat. Si es dirigeix el grup tenint en compte el paper primordial exercit per la
comunicació, s'aconseguiran unes classes molt amenes i eficaç al mateix temps.

El curs Fasolet és la base del sistema
d'ensenyança musical de Joventuts Musicals.
Consta d'un cicle de quatre anys i està pensat per a
xiquets en edat pre-escolar (4 a 8 anys), en aquest
període és en el que el sentit auditiu del xiquet es
desenvolupa de forma més notable.
Es tracta per tant d'un curs de comprensió musical i
encara que s'utilitza com a ferramenta de treball el
teclat no és un curs específic per a aprendre a tocar aquest instrument, de fet l'objectiu del
curs és ajudar als xiquets a ser capaços de cantar el que senten, tocar el que canten i
expressar-se musicalment.
El curs Fasolet Júnior esta dissenyat per a
xiquets de 6 a 8 anys d'edat. I en aquest curs no
es necessita la presència dels pares. Seguint el
sistema d'ensenyança musical de Joventuts
Musicals, aquest complet curs està dirigit a
desenvolupar músics complets.
Els objectius finals són els mateixos que els de
Fasolet però amb distinta seqüenciació de
continguts i materials didàctics adequats.
L'objectiu final de l'activitat de l'Educació Musical Fasolet és “cultivar el sentit musical
innat de cadascú, desenvolupar la capacitat de crear i tocar música i ajudar-li a compartir
amb els companys el sentiment de fer la seua pròpia música”.
Per a poder impartir FASOLET hi ha que realitzar el cursos de formació que seran el
29 i 30 de Juliol
Mes informació: Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida
C/ Sant Josep, 6 B
46844 Otos (Valencia)
Tel / Fax: 96 235 83 84
www.emusvall.es
escola@emusvall.es